Meditation : oriental & occidental

Author: 
Acharya, Kala ... [et al.]
Statement: 
editors : Kala Acharya, Mariano Iturbe, Lalita Namjoshi, K.J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham.
Publisher: 
Mumbai, New Delhi : Somaiya Publications
Year: 
20131973
Class: 
BL 627
Code: 
MED